Skip to content

Powikłania endoskopowej sfinkterotomii żółciowej ad

2 lata ago

539 words

Typowe podejście polega na głębokim wprowadzeniu kaniuli do przewodu żółciowego przez błonę Vatera, a następnie elektrokoagulacji w celu nacięcia zwieracza Oddiego. Kaniulacja przewodów żółciowych może czasami być trudna i może prowadzić do nieumyślnego, ale powtarzającego się kaniulacji lub wstrzyknięcia trzustki. Jeśli przewodu żółciowego nie można kaniulować za pomocą zwykłego podejścia i dostęp jest uważany za konieczny, brodawkę można wyciąć w celu odsłonięcia przewodu żółciowego za pomocą różnych technik znanych jako wstępnie nacięte sfinkterotomię. radiolog może przebić wątrobę i przejść przez przewód prowadzący w sposób uniemożliwiający przejście przez przewód żółciowy do dwunastnicy, aby endoskopista mógł ukończyć sfinkterotomię; nazywa się to połączoną przezskórną procedurą endoskopową.18 Sfinkterotomia i związane z nią oprzyrządowanie trzustki i dróg żółciowych może powodować zapalenie trzustki, krwotok, perforację i inne powikłania. Wiele czynników, takich jak mała średnica wspólnego przewodu żółciowego, zasugerowano jako zwiększenie ryzyka tych wyników, głównie na podstawie opinii ekspertów, danych retrospektywnych i kilku badań prospektywnych wysoko wyselekcjonowanych grup pacjentów.19- 26 Nie jest jasne, czy te czynniki ryzyka odnoszą się do praktyki społeczności poza ośrodkami referencyjnymi, czy też są niezależnie znaczące27. Precyzyjna identyfikacja stanów predysponujących pacjentów do powikłań jest ważna dla poprawy bezpieczeństwa sfinkterotomii i umożliwienia optymalnego podejmowania decyzji w odniesieniu do alternatywnych terapii. . Przeprowadziliśmy prospektywne badania czynników ryzyka powikłań sfinkterotomii żółciowej oraz wyników tych powikłań w różnych sytuacjach.
Metody
Przeprowadziliśmy prospektywne badanie kohortowe sfinkterotomii w 16 instytucjach w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, z których 6 było prywatnych, a 11 było powiązanych z uniwersytetami. Protokół został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym z uczestniczących ośrodków.
Pacjenci
W okresach trwających od 6 do 24 miesięcy w 1992 r. Do 1994 r. Uczestniczący endoskopiści zapisywali kolejnych pacjentów poddawanych sfinkterotomii żółciowej. Uwzględniono wszystkie sfinkterotomie wykonywane w celu uzyskania dostępu do przewodu żółciowego. Nie uwzględniono pacjentów, u których zawiodły próby kaniulacji dróg żółciowych bez sfinkterotomii oraz u pacjentów poddanych sfinkterotomii trzustkowej.
Gromadzenie i weryfikacja danych
Dane zbierano w czasie procedury, przed wypisem i około 30 dni po sfinkterotomii; pacjenci byli przesłuchiwani, a mapy oceniano za pomocą standardowego kwestionariusza; dane wprowadzono do bazy danych zawierającej 150 zmiennych. Dokładność danych została zweryfikowana za pomocą różnych metod, w tym kontroli krzyżowych pod kątem wewnętrznej spójności między komplikacjami, długości pobytu w szpitalu oraz informacji na temat kwestionariusza pacjenta.
Definicje
Powikłania sfinkterotomii zdefiniowano jako wszelkie zdarzenia niepożądane związane z procedurą ERCP, podczas których wykonano sfinkterotomię i która wymagała więcej niż jednej nocy hospitalizacji. Wydarzenia, które nie są bezpośrednio związane z nacięciem sfinkterotomii, takie jak następstwa wstawienia stentu, zostały uwzględnione jako różne powikłania.
Definicje poszczególnych powikłań były podobne jak w przypadku Cotton i wsp.19. O ile nie określono inaczej, nasilenie powikłań było stopniowane w zależności od długości hospitalizacji i wymaganego stopnia interwencji
[przypisy: dekstran, dronedaron, dienogest ]
[hasła pokrewne: patofizjonomika, pecherz neurogenny, perimenopauza ]

0 thoughts on “Powikłania endoskopowej sfinkterotomii żółciowej ad”