Skip to content

Porównanie regularnie planowanych z potrzebą użycia Albuterolu w łagodnej astmie

2 lata ago

532 words

Astma dotyka 5 do 7 procent populacji Ameryki Północnej i Europy; około 60 do 70 procent pacjentów z astmą ma łagodną chorobę i leczonych wziewnymi .-agonistami.1-4 Przed rokiem 1990 wiele standardowych prac referencyjnych zalecało regularne stosowanie wziewnych leków .-agonistycznych5-8 jako leczenie łagodnej astmy. Zalecenie, oparte na dowodach potwierdzających, że takie podejście spowodowało lepszą kontrolę astmy niż stosowanie .-agonistów w razie potrzeby, 9-12 zostało wzmocnione przez kolejne badania. 13, 14 W 1990 r. Oraz w dalszych badaniach w 1993 r. Sears i współpracownicy15,16 stwierdzili, że regularne stosowanie .-agonistów wiązało się ze zmniejszoną kontrolą astmy i sugerowało, że stosowanie .-agonistów może przyczyniać się do nasilenia się na całym świecie chorobowości związanej z astmą. Kolejne doniesienia również wzmocniły te obserwacje.17-19 Jednak żadne z tych badań, zarówno na korzyść, jak i przeciwko regularnie planowanemu stosowaniu .-agonistów, nie obejmowało wystarczająco dużych kohort pacjentów z klinicznie jednolitą chorobą przez wystarczająco długi okres czasu, aby być użyty przy opracowywaniu zaleceń dotyczących leczenia. Rzeczywiście, nadal trwa debata na temat bezpieczeństwa i skuteczności .-agonistów jako klasy.20-32 Ze względu na to, że łagodna astma jest najczęstszą postacią astmy i typem, w którym wziewni .-agoniści najprawdopodobniej są jedyną terapią, 3,4 Sieć Badawcza Kliniki Astmy Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi przeprowadziła przetestuj następującą hipotezę: U pacjentów z łagodną astmą, której jedynym lekiem na astmę są wziewnie .-agoniści, dodanie zaplanowanego leczenia z użyciem wziewnych .-agonistów do leczenia w razie potrzeby nie spowoduje żadnego wpływu na kontrolę astmy. W niniejszym raporcie podsumowujemy wyniki 26-tygodniowego, randomizowanego, wieloośrodkowego, podwójnie zaślepionego badania kontrolowanego placebo u pacjentów z łagodną astmą. W badaniu porównano kontrolę astmy oskrzelowej w grupie pacjentów leczonych regularnie planowanym albuterolem oraz w grupie pacjentów leczonych albuterolem tylko w razie potrzeby.
Metody
Rekrutacja pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka stosowana do określenia łagodnej astmy. Pacjenci z łagodną astmą, zgodnie z definicją podaną w Tabeli 1, byli rekrutowani z istniejących populacji badawczych i przez reklamę. Kwalifikujący się pacjenci weszli w trwającą sześć tygodni, pojedynczą ślepą fazę docierania, podczas której regularnie stosowali inhalator placebo (dwie inhalacje cztery razy dziennie) i w razie potrzeby przyjmowali suplementy z albuterolu o otwartej etykiecie. W okresie docierania pacjenci byli oceniani trzykrotnie w dwutygodniowych odstępach, kiedy to kontrola astmy była oceniana na podstawie przeglądu szeregu kryteriów.
Wybór pacjenta
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy leczonej, jeśli przez okres sześciu tygodni ich astma była stabilna klinicznie i wykazali zdolność do przestrzegania procedur badania, jak wskazano w regularnym stosowaniu inhalatora placebo (monitorowanego przez urządzenie rejestrujące Chronolog) oraz ich zdolność do rejestrowania ich szczytowego przepływu (dwa razy dziennie, przy użyciu przepływomierza Mini-Wright [Clement Clarke, Columbus, Ohio]) i objawów astmy (raz dziennie) w dzienniku. Leczone terapie polegały na regularnym podawaniu wziewnego albuterolu (dwie inhalacje cztery razy dziennie), a także albuterolu w razie potrzeby lub wziewnego placebo w regularnych odstępach czasu (dwie inhalacje cztery razy dziennie) plus albuterol w razie potrzeby
[podobne: ambrisentan, Mimośród, anakinra ]
[przypisy: przełyk barretta dieta, estyl allegro, ciuszkimodne allegro ]

0 thoughts on “Porównanie regularnie planowanych z potrzebą użycia Albuterolu w łagodnej astmie”

  1. Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

  2. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: pielęgniarka warszawa[…]