Skip to content

Długotrwałe leczenie dziewcząt z niedoborem transkarbamylazy ornityny ad 5

2 lata ago

495 words

Celem leczenia była poprawa przeżycia i utrzymanie funkcjonowania poznawczego poprzez zmniejszenie ryzyka epizodów hiperammonemicznych. Autorzy, agencje finansujące i wspólny komitet Johns Hopkins ds. Badań klinicznych zgodzili się, że kwestie etyczne uniemożliwiają kontrolowane badanie kliniczne w celu porównania wyników u dziewcząt leczonych i nieleczonych. Tak więc nie ma badań nieleczonych dziewcząt z objawowym niedoborem trankarbamylazy ornityny, z którymi można porównać te wyniki. Jednak dane historyczne sugerują wysoki wskaźnik śmiertelności ze śpiączki wśród nieleczonych samic nosicielskich12; wśród wybranej grupy z 17 rodowodów, 9 zgonów miało miejsce w 11 epizodach śpiączki (82 procent śmiertelności). W naszym badaniu ponad 90 procent dziewcząt leczonych według tych protokołów przeżyło co najmniej pięć lat, co sugeruje, że leczenie zmniejszyło częstotliwość hiperammonemicznej encefalopatii i wynikającego z niej ryzyka śmierci.
Leczenie fenylooctanem sodu lub fenylomaślanem sodu, które aktywują syntezę fenyloacetyloglutaminy zawierającej dwa atomy azotu odpadowego (ryc. 1), zmniejszyło częstotliwość epizodów hiperamonemicznych o około 40 procent w porównaniu z traktowaniem benzoesanem sodu, co aktywuje syntezę produkt zawierający tylko jeden atom azotu odpadowego. Sugeruje to, że leczenie poprawiające wydalanie azotu odpadowego stabilizuje stężenia amonu w osoczu i zmniejsza częstotliwość epizodów hiperamonemicznych u tych pacjentów. Chociaż pożądane byłoby porównywanie częstości epizodów przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu leczenia, takie porównanie było utrudnione zarówno przez szeroką fenotypową zmienność wśród tych pacjentów, jak i przez trudności z retrospektywną interpretacją opisów lekarskich, drażliwości, opisów lekarzy i rodziców, i senność.
Dane historyczne sugerują, że subtelne uszkodzenia mózgu mogą wystąpić u nieleczonych nosicieli, pomimo braku jawnych objawów.4 Nasze odkrycia, że czterech pacjentów były głęboko opóźnione w lub wkrótce po diagnozie i że początkowy średni wynik IQ wśród testowanych wielokrotnie wynosił tylko 84 (niskie średnia) potwierdzają hipotezę, że wiele, jeśli nie wszystkie, nieleczone dziewczęta z objawami są na trajektorii spadku zdolności poznawczych. Nasza analiza wyników testu inteligencji wyraźnie wskazuje, że funkcjonowanie intelektualne pozostało stabilne dla ponad 80 procent 23 dziewcząt zapisanych w tych protokołach leczenia, w których inteligencja była testowana podłużnie. Co więcej, zmiana ilorazu inteligencji w trzech z czterech dziewcząt, u których nastąpił znaczny spadek, może być artefaktem testowym, wynikającym częściowo z zastosowania dwóch różnych form testu Stanforda-Bineta (LM i IV) 13 i skali inteligencji Wechslera dla dzieci. (WISC-R i WISC-III) .14
Chociaż wyniki te sugerują, że leczenie, które zmniejsza ryzyko epizodów hiperamonemicznych, jest skuteczne w poprawie przeżycia i stabilizacji funkcjonowania poznawczego, nie można przewidzieć wyniku leczenia dla jakiejkolwiek konkretnej dziewczynki i najprawdopodobniej wynika to z połączenia niedających się zmierzyć czynników, w tym aktywności resztkowej orkaniny z transkarbamylazą. , stopień przestrzegania diety niskobiałkowej, stopień zgodności ze schematem leczenia, stresy środowiskowe i czynniki genetyczne
[przypisy: bikalutamid, bisoprolol, dronedaron ]
[hasła pokrewne: przełyk barretta dieta, estyl allegro, ciuszkimodne allegro ]

0 thoughts on “Długotrwałe leczenie dziewcząt z niedoborem transkarbamylazy ornityny ad 5”